توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت مديريت اسناد و بايگانی

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 34

مجموعه اصول و روشهايی است که ناظر بر دريافت و ثبت، تهيه و صدور نامه های اداری می باشد و موجب هماهنگی، کنترل و بهبود روشهای گردش نامه های اداری در کليه سطوح سازمانی می باشد.

امور دفتری يا سيستم گردش نامه های اداری

دريافت،ثبت، ارجاع ،پيگيری وصدور می شودو هر کدام از مداحل مذکور نيز از اقدامها و مراحل جزيی تری برخوردارمی باشد.

 

فهرست مطالب

مديريت امور دفتری

دبير خانه

نامه های اداری

يادداشت اداری

انواع نامه های اداری از نظر علوم اداری

انواع نامه های اداری از نظر امور دفتری

عوامل سازماندهی مديريت امور دفتری

عناوين شغلی دبير خانه ها در نظام متمرکز امور دفتری

تفکيک نامه ها در مديريت امور دفتری

نامه های باز نکردنی

فرم کنترل نامه

کد گذاری نامه

انواع دفاتر وفرمهای مديريت امور دفتری

کنترل نامه ها

روشهای کنترل

نظام غير متمرکز مديريت امور دفتری

بايگانی

تعريف بايگانی

تعريف طبقه بندی از نظر بايگانی

تعريف تنظيم اسناد

تعريف کد يا علامت رمز

مزايای نظام غير متمرکز

اصول روش های بايگانی

روشهای تنظيم پرونده های اسمی

روش جغرافيايی

روش شماره ای محض

روش تاريخی

تسجيل راکد بودن پرونده ها